رئیس جمهور رحمان وزیر بهداشت را برکنار کرد

رئیس جمهور رحمان وزیر بهداشت را برکنار کرد

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، – نسیم الیمزودا با دستور امضا شده توسط رئیس جمهور املی رحمان ، از سمت وزیر بهداشت ، درمان و حمایت اجتماعی برکنار شد.

وزیر بهداشت در رابطه با انتقال به پست دیگری عزل شد.

در عوض اولیمزدا ، عبداللوزودا جمیل الدین عبدالله منصوب شد.

Author: admin