پارلمان قرقیزستان پیشرفت تعیین مرزهای با ازبکستان و تاجیکستان را بررسی می کند

پارلمان قرقیزستان پیشرفت تعیین مرزها با ازبکستان و تاجیکستان را بررسی می کند

Tainynews – پارلمان قرقیزستان در حال بررسی اطلاعات مربوط به تعیین مرز و تعیین مرزهای با ازبکستان و تاجیکستان در پشت درهای بسته برای نمایندگان رسانه ها است.

اعضای کمیسیون دولتی تعیین مرز و تعیین مرز به رهبری رئیس کمیته امنیت ملی ایالتی کامچیبک تاشیف در حال انجام اطلاعاتی در مورد پیشرفت تحدید مرزها با کشورهای همسایه هستند.

Author: admin