رئیس جدید آژانس تنظیم ضد انحصاری دولتی منصوب شد

رئیس جدید آژانس تنظیم ضد انحصاری دولتی منصوب شد

Tainynews – معاون مدیر آژانس تنظیم ضد انحصاری دولتی تحت وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری قرقیزستان Keeneshbay Tailakov به ریاست آژانس ارتقا یافت …

Author: admin