رئیس اتاق حساب قرقیزستان به نام

رئیس اتاق حساب قرقیزستان به نام

Tainynews – آلمازبک آکماتوف از طرف رئیس جمهور سدیر جپاروف به عنوان رئیس اتاق حساب های جمهوری قرقیزستان منصوب شد.

در تاریخ 25 فوریه ، نماینده رئیس جمهور در مجلس نامزدی آلمازبک آکماتوف را برای حسابرس اتاق حساب جمهوری قرقیزستان ارائه داد.

در نتیجه رای گیری نمایندگان مجلس ، آكماتوف به مدت 5 سال به عنوان بازرس اتاق حساب های جمهوری قرقیزستان انتخاب شد.

Author: admin