قراردادی با شرکت فرانسوی برای ارائه خدمات مشاوره ای در مورد پروژه نوسازی نیروگاه آبی اوچ-کورگان منعقد شده است

قرارداد ارائه شده با شرکت فرانسوی برای ارائه خدمات مشاوره ای در مورد پروژه نوسازی نیروگاه آبی اوچ-کورگان

Tainynews – Electric Stations JSC قراردادی با مرکز مهندسی EDF-Hydro بهمراه Egis Eau (فرانسه) در زمینه دریافت خدمات مشاوره ای برای نوسازی پروژه نیروگاه برق اوچ-کورگان منعقد کرد …

Author: admin