وزیر بهداشت گفت: رئیس جمهور جاپاروف تنها کسی است که می تواند دوز ریشه aconite را تعیین کند ، و تنتور می نوشد

وزیر بهداشت می گوید: رئیس جمهور جاپاروف تنها کسی است که می تواند مقدار ریشه aconite را تعیین کند و تنتور می نوشد

Tainynews وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی آلمكادیر بیشنالیف در 16 آوریل در كنفرانس مطبوعاتی گفت: آزمایش بالینی ریشه آكونیت پیشرفت است.

Author: admin