9 کارگر پزشکی دیگر Covid-19 را در قرقیزستان گرفتار کردند

9 کارگر پزشکی دیگر Covid-19 را در قرقیزستان گرفتار کردند

Tainynews – نه مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان در بین پزشکان ثبت شده است.

آنها شامل 4 کارگر پزشکی در چوی ریگون ، 3 نفر در بیشکک ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول ، 1 نفر در اوش هستند.

دو کارگر پزشکی پس از بهبودی یک روزه از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شدند.

چهار کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4350 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4،264 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin