خانه های 42 کارگر آموزش و پرورش در رابطه با درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان سوزانده و غارت شد

خانه های 42 کارگر آموزش و پرورش در رابطه با درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان سوزانده و غارت شد

معاون وزیر آموزش و علوم Nadira Jusupbekova

Tainynews نادیرا جوسوپبکووا ، معاون وزیر آموزش و علوم ، در 3 ژوئن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: خانه های 42 کارگر آموزش و پرورش در مناطق لیلهک و باتکن سوزانده و غارت شد.

29 خانه سوخته است. 10 خانه غارت شد. 3 خانه معلم در اثر شلیک گلوله آسیب دیدند.

7 خانه در منطقه باتکن سوخت و 3 خانه آسیب دید.

22 خانه در منطقه لیلهک سوخته و 10 خانه غارت شده است.

Author: admin