ای رئیس سابق آژانس ارتباطات دولتی آزاد شد ، شرکت تلفن همراه 200 میلیون دلار خسارت به ایالت پرداخت کرد

ای رئیس سابق آژانس ارتباطات دولتی آزاد شد ، شرکت تلفن همراه 200 میلیون دلار خسارت به ایالت پرداخت کرد

Tainynews – چینگیز بکتاشف ، رئیس سابق آژانس ارتباطات دولتی ، توسط دادگاه منطقه Pervomai بیشکک در حبس خانگی آزاد شد …

Author: admin