104 خانه ، 10 پمپ بنزین ، 1 کودکستان ، 3 ایستگاه مرزی به دلیل درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان سوخته است

104 خانه ، 10 پمپ بنزین ، 1 کودکستان ، 3 ایستگاه مرزی به دلیل درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان سوخته است

Tainynews – دولت منطقه باتکن در تاریخ 3 ماه مه با استناد به داده های اولیه گزارش داد – کمیسیون محاسبه خسارت وارده به قرقیزستان در نتیجه درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان به کار خود ادامه می دهد …

Author: admin