تکنسین های بمب گذاری گلوله های منفجر نشده را در روستاهای مرزی قرقیزستان مین زدایی می کنند

تکنسین های بمب گذاری گلوله های منفجر نشده را در روستاهای مرزی قرقیزستان مین زدایی می کنند

Tainynews – از ساعت 5.00 بعدازظهر وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان ثابت است. میرزامیر سیدیکوف ، رئیس دفتر اطلاعات و تحلیلی سرویس مرزی قرقیزستان ، در تاریخ 4 مه گفت.

وی گفت: تکنسین های دفع بمب گلوله های منفجر نشده را در روستاهای مرزی قرقیزستان در منطقه باتکن مین زدایی می کنند.

وی گفت: “قبل از مین زدایی ، غیرنظامیان به مکانی امن منتقل می شوند.”

Author: admin