ترمیم برای شروع پس از محاسبه خسارت انجام شده است: وزارت شرایط اضطراری

ترمیم برای شروع پس از محاسبه خسارت انجام شده است: وزارت شرایط اضطراری

Tainynews معاون امور اضطراری ، اورماتبک شمیرکانف ، گفت: ترمیم به محض محاسبه خسارت آغاز می شود.

روستاییان و کارمندان وزارت شرایط اضطراری در حال کار هستند. وی افزود در صورت لزوم از کمک های اضافی سال خواهد شد.

وی افزود: “بسیاری از خانه ها تخریب شدند ، روشن شدن خسارت بیش از 120 خانه به زمان زیادی نیاز دارد.”

Author: admin