استعلام از رکوردداران Centerra Gold Inc قبلاً ارسال شده است: Japarov

استعلام از رکوردداران Centerra Gold Inc قبلاً ارسال شده است: Japarov

Tainynews اولان پریموف ، نماینده مجلس ، – کسانی که توافق نامه های Kumtor را در سال 2003 و 2009 امضا کردند ، آسیب بزرگی به کشور وارد کردند و منافع شخصی خود را بالاتر از منافع ملی قرار دادند.

Author: admin