صاحب کاروان ، تاجر Balyan 60 میلیون صدمه به خسارت وارد شده به ایالت جبران کرد: کمیته امنیت ملی

صاحب کارون ، تاجر Balyan خسارت 60 میلیون متری به دولت را جبران کرد: کمیته امنیت ملی

Tainynews کمیته امنیت ملی گفت: صاحب گروه کارون ، هنریچ بالیان ، خسارت وارده به کشور را برای 60 میلیون مادر جبران کرد.

Author: admin