بیمارستان جدید عفونی در نارین افتتاح شد

بیمارستان جدید عفونی در نارین افتتاح شد

Tainynews – یک بیمارستان جدید بیماری های عفونی در نارین افتتاح شد. در این مراسم معاون رئیس کابینه ، جیلدیز باکاشوا حضور داشت.

بیمارستان دارای کلیه تجهیزات لازم و سیستم تأمین اکسیژن مایع است.

نایب رئیس کابینه باکاشوا تجهیزات پزشکی به ارزش 3.5 میلیون مادر را به بیمارستان تحویل داد.

ساخت بیمارستان 79.2 میلیون مادر در سال 2020 آغاز شد. این بیمارستان 70 تختخوابی وی شامل 10 تخت مراقبت ویژه ، 10 واحد مراقبت ویژه و 50 تخت در بخشهای جدا شده است.

Author: admin