ازبکستان بیش از 2.739 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند

ازبکستان بیش از 2.739 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، حدود 44،513 در برابر عفونت ویروس کرونا در 16 ژوئن واکسینه شدند.

20607 اولین دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. 12،867 دوز دوم واکسن ویروس کرونا دریافت کرد. 11،039 دوز سوم تجویز شد.

در مجموع 2،739،571 واکسینه شدند.

در 1،644،371 اولین دوز واکسن کرونا ویروس تجویز شد. 1،015،786 دوز دوم واکسن دریافت کرد. 79414 دوز سوم واکسن کرونا ویروس تجویز شد.

واکسیناسیون علیه ویروس کرونا از اول آوریل در ازبکستان آغاز شد.

این کشور از واکسن های ازبک-چینی ZF-UZ-VAC2001 ، AstraZeneca و Sputnik V استفاده می کند.

Author: admin