قرقیزستان قصد دارد نظارت بر وضعیت یخچال های طبیعی – رئیس هیئت دولت

قرقیزستان قصد دارد نظارت بر وضعیت یخچال های طبیعی – رئیس هیئت دولت

Tainynews – اولوکبک ماریپوف ، رئیس هیئت دولت در نشست با دستیار دبیرکل سازمان ملل ، دستیار مدیر UNDP و مدیر دفتر منطقه ای UNDP برای اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت: قرقیزستان قصد دارد نظارت بر وضعیت یخچال های طبیعی را با حمایت شرکای بین المللی انجام دهد. میرجانا اسپولجاریچ ایگر …

Author: admin