پلیس های جهانگرد در بیشکک 10 دوچرخه برقی دریافت می کنند

پلیس های جهانگرد در بیشکک 10 دوچرخه برقی دریافت می کنند

Tainynews – پلیس جهانگردی در بیشکک 10 دوچرخه برقی دریافت کرد.

وزارت کشور گفت که افسران پلیس در موقعیت های اضطراری با دوچرخه سریعتر خواهند شد.

تحویل در جریان مراسم افتتاح ایستگاه پلیس جدید در میدان آلا-توو انجام شد.

در پایان این رویداد ، افسران پلیس با دوچرخه های برقی جدید به ایستگاه های وظیفه خود رفتند.

دوچرخه ها با هزینه اسپانسرها خریداری شده اند.

Author: admin