قرقیزستان نمی تواند قفل مجدد را وارد کند – وزیر بهداشت

قرقیزستان نمی تواند قفل مجدد را وارد کند – وزیر بهداشت

Tainynews آلمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی به رادیو بیرینچی گفت: “ورود قفل در قرقیزستان به یك بحران بزرگ اقتصادی منجر خواهد شد. دولت قادر به پرداخت حقوق ، مستمری ، مزایا نخواهد بود.”

وزیر بهداشت اظهار داشت.

وزیر بهداشت اصرار داشت به اقدامات پیشگیرانه COVID-19 احترام بگذارید.

Author: admin