نوید حسن نقوی مدیر کشور بانک جهانی برای جمهوری قرقیزستان به عنوان بخشی از مرحله سوم برنامه پیوندهای منطقه ای آسیای میانه از منطقه ایسیک کول بازدید کرد

نوید حسن نقوی ، مدیر کشور بانک جهانی در جمهوری قرقیزستان ، به عنوان بخشی از مرحله سوم برنامه پیوندهای منطقه ای آسیای میانه ، از منطقه ایسیک کول بازدید کرد

Tainynews وزارت حمل و نقل و راه ها گفت: نوید حسن نقوی ، مدیر بانک جهانی در جمهوری قرقیزستان ، به عنوان بخشی از مرحله سوم برنامه پیوندهای منطقه ای آسیای میانه (CARs-3) ، از منطقه ایسیک کول بازدید کرد. …

Author: admin