چین هرگز از قرقیزستان ملزم به واکسیناسیون 70٪ از جمعیت برای باز کردن مرزها نمی کند: سفارت چین

چین هرگز از قرقیزستان ملزم به واکسیناسیون 70٪ از جمعیت برای باز کردن مرزها نمی کند: سفارت چین

Tainynews – “این بیانیه که طرف چینی اصرار به واکسیناسیون 70٪ از مردم قرقیزستان دارد جعلی است” ، در بیانیه سفارت چین در مورد سخنان کیالبک موکاشف معاون رئیس گمرک دولت گفت …

Author: admin