وزیر بهداشت گفت قرقیزستان هنوز از سیستم های تست PCR استفاده می کند که به عنوان کمک بشردوستانه دریافت شده است

وزیر بهداشت گفت قرقیزستان هنوز از سیستم های تست PCR استفاده می کند که به عنوان کمک بشردوستانه دریافت شده است

Tainynews – سیستم های آزمایش PCR برای COVID-19 از زمان تصدی من خریداری نشده اند ، “وزیر بهداشت ، آلمكادیر بیشنالیف در 14 ژوئیه در پارلمان گفت.

وزیر بهداشت گفت: سیستم های تست PCR که به عنوان کمک بشردوستانه به قرقیزستان تحویل داده شده اند در تمام این مدت استفاده می شود.

وزیر بهداشت گفت: “ما نمی توانیم قیمت خود را برای آزمایش به آزمایشگاه های خصوصی تحمیل كنیم. اما ما با آنها ملاقات می كنیم و می خواهیم قیمت ها را كاهش دهیم.”

وزیر بهداشت بیشنالیف گفت: “هر یک آزمایشگاه عمومی در بیشکک و اوش وجود دارد. هزینه تست PCR باعث می شود 780 مادر در آزمایشگاه های عمومی انجام شود.”

Author: admin