سفیر ترکیه گفت که اورهان اینندی دیگر خطری برای قرقیزستان نیست

سفیر ترکیه گفت که اورهان اینندی دیگر خطری برای قرقیزستان نیست

Tainynews – احمد سادیک دوگان ، سفیر ترکیه در قرقیزستان ، در مصاحبه ای با رسانه ویچرنی بیشکک در مورد وضعیت اورهان اینندی ، رئیس شبکه آموزشی ساپات در قرقیزستان اظهار نظر کرد …

Author: admin