دسته: opinion and analysis

Posted in opinion and analysis

بانک جهانی می گوید ، رویکرد یکپارچه تر در مورد خریدهای عمومی برای تقویت بهبود اقتصادی قزاقستان مورد نیاز است

بانک جهانی می گوید ، رویکرد یکپارچه تر در مورد خریدهای عمومی برای تقویت بهبود اقتصادی قزاقستان مورد نیاز است

Continue Reading